Er du blitt overfalt, slått ned, voldtatt eller på annen måte utsatt for en straffbar handling som krenker livet, helsen eller friheten, kan du ha rett til erstatning fra staten. Dersom voldsofferet dør, kan de etterlatte ha krav på erstatning. Det må være klart sannsynliggjort at det har skjedd en straffbar voldshandling.

Merk at det som fremgår nedenfor gjelder krav overfor staten. Dersom gjerningspersonen er kjent kan man rette krav direkte mot denne. I så fall vil man kunne kreve den samme erstatningen som i skader påført i trafikken. Klikk på denne linken for mer informasjon.

Når og hvor ble du skadet?

Alle som er blitt skadet i Norge etter 1. januar 1975 kan få erstatning etter ordningen med voldsoffererstatning.

For skader påført før 1. januar 1975, kan en søke om rettferdsvederlag fra Statens sivilrettsforvaltning(klikk på linken for mer informasjon).

Hvor mye kan du få i erstatning?

Hvor mye du kan få i erstatning er blant annet avhengig av når du ble påført skaden.

Oversikt over G (folketrygdens grunnbeløp) finner du ved å trykke på denne linken.

Når erstatningsbeløpet beregnes, blir utbetalinger du får fra andre instanser trukket fra. Det gjelder for eksempel trygd, pensjon, forsikringer o.l.

Skader påført i utlandet

Dersom du er blitt skadet i utlandet, kan du i noen tilfeller få erstatning. Hovedregelen er at du må søke erstatning i det landet skaden skjedde.

Skadedato

1975 – 1993

1994 – 30. juni 2001

1. juli 2001 – 2008

2009 – 2010

2011 og senere

Maksimal erstatning

kr 150.000

kr 200.000

20 G på skadetidspunktet

40 G på skadetidspunktet

60 G på skadetidspunktet

Dersom du har krav på voldsoffererstatning har du krav på å få dekket utgifter til advokatbistand

Dersom du oppfyller vilkårene for å motta voldsoffererstatning har du krav på å få dekket utgifter til advokatbistand gjennom bistandsadvokatordningen(klikke på linken for mer informasjon) eller av Kontoret for voldsoffererstatning.

Ta kontakt for oss, så undersøker vi dette kostnadsfritt.