+47 22421100 post@vestoradvokat.no

Har du påtatt deg et styreverv eller er du ansatt som daglig leder i et aksjeselskap? Trodde du at selskapsformen «aksjeselskap» beskytter deg mot økonomiske krav fra selskapets kreditorer eller aksjeeiere?

Et aksjeselskap er per definisjon et selskap hvor ingen av deltakerne har et personlig ansvar for selskapets forpliktelser, hvis ikke annet er fastsatt i lov. Det er viktig å merke seg at denne økonomiske ansvarsbegrensningen kun gjelder for aksjeeierne i egenskap av å være “aksjeeiere”. Situasjonen er en helt annen for selskapets ledelse – altså for styret og daglig leder – som under gitte forutsetninger kan bli personlig ansvarlig for økonomisk tap som aksjonærer, kreditorer eller andre lider som følge av uforsvarlig selskapsledelse. 

Aksjeloven av 1997 oppstiller klare krav til styret og daglig leder hva angår forvaltning, kontroll og daglig ledelse. Styret skal blant annet sørge for at selskapet er forsvarlig organisert, samt at det har planer og budsjetter. Videre skal styret holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling, samt at det skal sørges for kontroll med virksomheten, regnskapene og formuesforvaltningen. Daglig leder skal stå for den daglige ledelsen, samt å følge retningslinjer og pålegg som er gitt av styret. Videre skal daglig leder blant annet sørge for at regnskapene er i samsvar med lov og forskrift, samt å sørge for at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Dersom styret eller daglig leder ikke utøver sine plikter på en forsvarlig måte, vil de kunne bli personlig erstatningsansvarlige for økonomiske tap som påføres selskapet, aksjeeierne eller andre – i praksis ofte kreditorene. Bestemmelsene om styrets og daglig leders personlige økonomiske ansvar står i aksjelovens kapittel 17. Parallelt med disse lovregulerte ansvarsbestemmelsene gjelder dessuten det alminnelige ulovfestede uaktsomhetsansvaret (culpa-ansvaret) om at den som uaktsomt volder en annen et økonomisk tap, skal måtte betale erstatning.

Historisk sett har det vært lite bevissthet rundt styrets og daglig leder personlige økonomiske ansvar. Fra aksjeselskap overtok som den dominerende selskapsformen i Norge på 1920-tallet, og frem til godt ut på 2000-tallet, hadde domstolene behandlet relativt få slike saker. Men, dette har snudd i løpet av de siste ti årene i den forstand at domstolene nå stadig oftere dømmer selskapets ledelse til personlig å erstatte økonomiske tap som andre har lidt etter å ha forholdt seg til selskapet. Ofte kommer slike saker opp i kjølvannet av en konkurs. Saksøker er da gjerne en kreditor som ikke har fått betaling for varer eller tjenester som er levert til selskapet, en bostyrer som retter økonomiske krav på vegne av kreditorfellesskapet, eller aksjeeiere som har lidt tap så sine investeringer. 

Av rettspraksis ser vi at domstolene legger til grunn en relativt formalistisk tilnærming, og at ledelsen ofte blir dømt til å betale erstatning dersom den ikke har overholdt de formelle kravene som oppstilles i loven hva angår forvaltning, kontroll og ledelse. 

Noe som ofte fører til erstatningsansvar for selskapets ledelse er hvis selskapet er drevet på kreditorenes regning – gjerne over tid og med et visst omfang. Det er i denne sammenheng verdt å merke seg at det i 2013 ble innført krav om at et aksjeselskap til enhver tid skal ha forsvarlig likviditet  – altså at selskapet til enhver tid skal være i stand til å gjøre opp sine forpliktelser. Dette likviditetskravet kommer i tillegg til kravet om at et aksjeselskap til enhver tid skal ha forsvarlig egenkapital. Dette innebærer at veien er kort til styreansvar hvis ledelsen ikke overholder sine handlingsplikter hvis selskapet har kommet i en situasjon hvor det ikke lenger har forsvarlig egenkapital og likviditet. 

Med utgangspunkt i den stadig strengere domstolspraksisen rundt styreansvar vil vi på det sterkeste anbefale alle som vurderer å påta seg et styreverv, eller som allerede har styreverv, om å sørge for at man er dekket av en styreansvarsforsikring som også gjelder i en konkurssituasjon.  Forsikringen må dekke idømt erstatningsansvar, samt egne advokatkostnader. Viktigst er det imidlertid at man er seg bevisst det ansvaret man faktisk påtar seg som medlem av et styre, eller når man går inn i en stilling som daglig leder. Man må være seg bevisst alle kravene som lovgivningen stiller til selskapets ledelse, samt at man setter seg grundig inn selskapets økonomi, planverk, rutiner, organisering osv. Under tjenestetiden må man kontinuerlig holde seg informert, være pågående og stille spørsmål, samt sørge for at man får protokollført sine eventuelle uenigheter i beslutninger, at man overholder sine handleplikter, samt at man eventuelt melder fratreden i tide – og på rett måte.