+47 22 42 11 00 post@vestoradvokat.no

Voldsoffererstatning

Har du blitt overfalt, slått ned, voldtatt eller på annen måte utsatt for en straffbar handling som krenker livet, helsen eller friheten, kan du ha rett til erstatning fra staten. Dersom voldsofferet dør, kan de etterlatte ha krav på erstatning. Det må være klart sannsynliggjort at det har skjedd en straffbar voldshandling.

Dersom du har krav på voldsoffererstatning har du også krav på å få dekket utgifter til advokatbistand. Dette skjer enten gjennom at vi sørger for å bli oppnevnt som din bistandsadvokat eller ved at Kontoret for voldsoffererstatning dekker utgiftene til advokatbistand. Ta kontakt med oss så undersøker vi dette kostnadsfritt.

Merk at det som fremgår nedenfor gjelder krav overfor staten. Dersom gjerningspersonen er kjent kan man rette krav direkte mot denne. I så fall vil man kunne kreve den samme erstatningen som i skader påført i trafikken. Klikk her for mer informasjon (link).

Når og hvor ble du skadet?

Alle som er blitt skadet ved en straffbar handling i Norge etter 1. januar 1975 kan få erstatning i henhold til ordningen med voldsoffererstatning.

Hvor mye kan du få i erstatning?

Hvor mye du kan få i erstatning er blant annet avhengig av når du ble påført skaden.

Skadedato Maks erstatning
1975 – 1993 Kr. 150.000
1994 – 30.juni 2001 Kr. 200.000
1. juli 2001 – 2010 20 G på skadetidspunktet
2009 – 2010 40 G på skadetidspunktet
2011 og senere 60 G på skadetidspunktet

Oversikt over folketrygdens grunnbeløp (G) finner du ved å klikke her (ekstern link).

Når erstatningsbeløpet beregnes blir utbetalinger du får fra andre instanser trukket fra. Det gjelder for eksempel trygd, pensjon, forsikringer o.l.

Skader påført i utlandet

Dersom du er blitt skadet i utlandet kan du i noen tilfeller ha krav på erstatning. Hovedregelen er at du må søke erstatning i det landet skaden skjedde.

Egne forsikringer

Mange har private forsikringsordninger der forsikringsutbetalingene kan være knyttet til størrelsen på den medisinske invaliditet, hvor høy ervervsuførhet man har samt hvor lenge en ervervsuførhet har vart. Dette kan i så fall komme i tillegg til utmålt erstatning.


 

post@vestoradvokat.no

Send en melding til oss