+47 22 42 11 00 post@vestoradvokat.no

Trafikkskade

Dersom du er påført personskade i trafikken har du sannsynligvis krav på erstatning. I de fleste tilfeller dekkes også utgiftene til advokatbistand. Vi undersøker dette kostnadsfritt før vi begynner oppdraget.

Det er påbudt med ansvarsforsikring for de fleste kjøretøy. Det vil derfor i de aller fleste tilfeller være et forsikringsselskap å melde skaden til. Dersom den ansvarlige parten ikke kan identifiseres, eller var uforsikret på skadetidspunktet, kan kravet meldes til trafikkforsikringsforeningen (klikk på linken for å bli ført til deres hjemmesider).

Dersom skaden er påført deg som passasjer på buss, trikk tog eller T-bane vil du også ha krav på erstatning. Krav meldes da til det respektive reiseselskap som i de fleste tilfeller vil sende kravet videre til sitt forsikringsselskap.

Du har også krav på erstatning dersom du er påført skade av syklist. Du må da vite hvem syklisten er, slik at krav kan rettes mot syklisten eller dennes forsikringsselskap. Kravet vil da også i de fleste tilfeller kunne rettes mot et forsikringsselskap, da de fleste har ansvarsforsikring gjennom sin innboforsikring.

Erstatningspostene
Dersom du har vært utsatt for en trafikkskade har du krav på erstatning for ditt økonomiske tap samt menerstatning som gis i forhold til skadens størrelse. Du kan også ha krav på oppreisning (såkalt tort og svie).

Inntektstap
I mange tilfeller kan personskaden føre til at du blir helt eller delvis arbeidsufør. Er du arbeidstaker, vil sykepengene normalt dekke inntektstapet det første året, men det gjelder ikke for inntekter som overstiger seks ganger folketrygdens grunnbeløp (pr 1. mai 2019 kr 99 858). Går du over på arbeidsavklaringspenger vil du bare motta ca 2/3 av seks ganger folketrygdens grunnbeløp. Inntektstapet du påføres har du krav på å få erstattet. Erstatning for påført inntektstap er skattepliktig, men du får erstatning for skatten du må betale.

Dersom du blir varig arbeidsufør, må det beregnes hvor stort ditt fremtidige inntektstap blir. Tapet utgjør differansen mellom det du ville tjent dersom du ikke hadde blitt skadet, og de samlede ytelsene du mottar med skaden. Dette kan være pensjon, eller en kombinasjon av pensjon og lønn dersom du er delvis arbeidsufør. Mange har pensjonsordninger som medfører månedlige utbetalinger dersom man blir helt eller delvis arbeidsufør. Disse utbetalingene skal gå til fradrag i erstatningen. Du har også krav på erstatning for redusert alderspensjon som følge av at du opptjener færre pensjonsrettigheter hvis du er helt eller delvis arbeidsufør.

Fordi plassering av erstatning for fremtidig tap i bank gir renteavkastning, foretas en såkalt neddiskontering av beløpet. Man legger da til grunn at du mottar renter fordi du har engangssummen du mottar i erstatning på banken. Hvert år tar du ut et beløp tilsvarende gjeldende års tap. Når det siste året med fremtidig tap tas ut av banken skal det ikke være penger igjen.

Man får også erstatning for såkalt «skatteulempe» for det fremtidige tapet. Fordi større beløp vil medføre formuesskatt, skal det beregnes et tillegg for den skatteulempe dette medfører. Normalt utgjør tillegget 20%.

Hjemmearbeidserstatning
Svært ofte vil en varig skade også medføre vanskeligheter med å utføre oppgaver i hjemmet, slik som rengjøring, klesvask, vindusvask, vedlikehold, hagearbeid, snømåking med mer.

Forsikringsselskapet er ansvarlig for å gi erstatning for konsekvensene av redusert hjemmearbeidsevne. Det innebærer at man i prinsippet skal ha erstatning for nødvendige utgifter til å kjøpe de tjenestene man ikke lenger kan utføre på egen hånd. Rettspraksis viser en restriktiv linje ved utmåling av erstatning for denne erstatningsposten. Samtidig er det vår erfaring at mange advokater er for forsiktige og lite pågående når det gjelder å fremme krav om hjemmearbeidserstatning.

Behandlingsutgifter
Derom skaden medfører behov for behandling, har du krav på å erstatning for påførte og fremtidige behandlingsutgifter, inklusive reiseutgifter til behandling. Forsikringsselskapene er normalt gjerrige også med denne erstatningsposten. Det blir ofte argumentert med at det offentlige langt på vei dekker nødvendig helsehjelp og at det derfor bare er rom for å dekke utgifter til egenandeler.

Tilpasning av bolig
Ved større skader som fører til funksjonshemming, vil det ofte være behov for tilpasning av bolig, eller til og med bytte av bolig, slik at skadelidte skal være mest mulig selvhjulpen. Slike utgifter skal erstattes, etter at det er gjort fradrag for eventuelle tilskudd fra det offentlige.

Pleie- og omsorgserstatning – sosialmedisinske behov
Med sosialmedisinske behov menes tiltak som bidrar til økt selvstendighet, uavhengighet og trivsel i hverdagen. Disse tiltakene er ment brukt til å utnytte de ressurser man har igjen etter skaden. Gjennom slik bistand vil man kunne oppnå kontakt med andre, opprettholde sitt funksjonsnivå og øke trivselen. Erstatningen kan brukes til personlig assistanse eller kjøp av avlastningstjenester. Dette vil også inkludere tiltak som kan gi muligheten for et mer aktivt liv og fleksibilitet. Selv om det offentlige i en viss utstrekning gir bistand i form av hjemmehjelp og personlig assistent, vet vi at behovet for bistand er mye større enn det kommunene dekker. Differansen har skadelidte krav på å få dekket av ansvarlig forsikringsselskap.

Ved store skader kan behovet for bistand bli veldig stort, og derfor er det i slike saker vi gjerne ser de store erstatningsutbetalingene – ikke sjelden beløp på over kr 10 millioner.

Menerstatning
Dersom du er påført en varig skade som gir minst 15 % medisinsk invaliditet, har du krav på såkalt menerstatning. Mènerstatningen skal kompensere for tapt livsutfoldelse uten hensyn til om det foreligger økonomisk tap. Erstatningen utmåles på grunnlag av en tabell som er laget av trygdemyndighetene. Tap av synet på ett øye gir for eksempel 20-25 % medisinsk invaliditet hvis synet på det andre øyet er normalt. Totalt synstap medfører 100 % invaliditet. En nakkeskade uten brudd blir vurdert svært ulikt av ulike spesialister men sjelden mer enn 20 %, og ofte under 15%. Etter vår erfaring er nakkeskader kraftig undervurdert i invaliditetstabellen fordi slike skader ofte medfører betydelig tap i livsutfoldelse med mye smerter som igjen fører til problemer med sosialt samvær m.m.

Størrelsen på menerstatningen vil også avhenge av alder – jo yngre du er, jo større blir erstatningen.

Oppreisningserstatning
Dersom den som er ansvarlig for en skade har opptrådt med vilje (forsettlig) eller grovt uaktsomt, har skadelidte krav på såkalt oppreisningserstatning. Denne erstatningen skal gi en kompensasjon for såkalt tort og svie.

Standarderstatning til barn under 16 år
Dersom barn under 16 år er blitt påført varig og betydelig skade har barnet rett på standarderstatning. Standarderstatningen er ment å dekke framtidig inntektstap og menerstatning.

Ulykkesforsikringer

Mange har private forsikringsordninger der forsikringsutbetalingene kan være knyttet til størrelsen på den medisinske invaliditet, hvor høy ervervsuførhet man har samt hvor lenge en ervervsuførhet har vart. Dette kan i så fall komme i tillegg til utmålt erstatning.

Bilansvarsforsikringen inneholder også en ulykkesforsikring som normalt er på kr 200.000 ved 100 % medisinsk invaliditet. Har man tegnet reiseforsikring vil denne forsikringen også inneholde en ulykkesdekning. Heller ikke ved reiseulykkesforsikringene er forsikringsbeløpene spesielt store. Mange har derimot kollektive forsikringsordninger hvor størrelsen på ulykkesforsikringen kan være betydelig. Har man en ulykkesdekning på kr 1.000.000 ved 100 % medisinsk invaliditet, vil altså selv en «beskjeden» invaliditet på 15 % medføre kr 150.000 i utbetaling i tillegg til menerstatningen.

post@vestoradvokat.no

Send en melding til oss