+47 22 42 11 00 post@vestoradvokat.no

Personskade – oversikt og noen gode råd.

Vi er spesialister på person-/ og pasientskadesaker og kan bistå dersom du er påført personskade på jobben eller i fritiden, uavhengig av hvordan skaden er oppstått.

Spesialistkompetanse er nødvendig for å vinne frem mot ressurssterke motparter som forsikringsselskaper og offentlig forvaltning. Erfaringene viser at en skadelidt i gjennomsnitt vil oppnå mellom 50% og 100% høyere utbetaling med bistand fra advokat fremfor å føre saken selv.

Vi tilbyr alltid en gratis vurdering av din sak. I veldig mange saker finner vi ut at skadelidte har krav på å få dekket utgifter til advokat. Ta kontakt for en uforpliktende vurdering av din sak.

Våre advokater har lang erfaring med å føre saker for domstolene. Vi legger imidlertid vekt på å finne frem til utenrettslige forlik for å unngå belastningene og den økonomiske risikoen som er forbundet med rettslige prosesser for domstolene. De aller fleste saker blir forlikt uten rettsprosess.

Vi anbefaler på det sterkeste å søke juridisk bistand tidlig i prosessen. Dette er viktig for å oppnå best mulig resultat. Uten støtte fra en kompetent advokat risikerer man å komme skjevt ut fra start og man kan derved ødelegge mulighetene for et riktig økonomisk oppgjør. Ta kontakt for en gratis og uforpliktende samtale. Vi vil gi deg en vurdering av mulighetene til å nå frem med et krav.

Dersom din skade/sykdom ser ut til å påføre deg varig mèn må det normalt innhentes en sakkyndig vurdering fra en legespesialist. Legespesialisten vil bli bedt om å vurdere om din skade/arbeidsuførhet helt eller delvis skyldes ulykken/sykdommen, hvilken medisinsk invaliditet skaden/sykdommen har ført til, og om du har behov for hjelp til å utføre oppgaver i hjemmet samt behov for behandling.

Valg av riktig spesialist er ekstremt viktig. Selskapene ønsker ofte å benytte en lege som er restriktiv og skeptisk til at ulykken kan være årsak til skaden du er påført. Ikke minst når det gjelder nakkeskader ser vi at mange leger er skeptiske til at disse kan føre til varig uførhet. Vi har mange eksempler ved vårt kontor på saker hvor selskapet har sendt skadelidte til en spesialist som har kommet med en negativ konklusjon. Hos oss har vi god oversikt over de spesialistene man bør unngå.

Forsikringsselskapene dekker utgiftene til advokat i forbindelse med at skaden utredes. Du betaler derfor normalt ikke for advokatens arbeid.

Fordi personskadesaker handler om kompliserte spørsmål, er det viktig å kontakte advokat så tidlig som mulig. Du kan ikke stole på at selskapene ivaretar dine interesser.

Hva bør du gjøre når du har blitt utsatt for en skade eller ulykke:

1.Dokumentere:
Det viktigste du gjør er å dokumentere hendelsen samt hvor på kroppen du fikk smerter som følge av hendelsen. Dette må gjøres så fort som mulig, og i alle tilfelle innen 72 timer etter ulykken. Dette må gjøres for å ivareta helsen, men også for å sikre bevis. Vi anbefaler at man oppsøker lege samme dag som hendelsen skjedde, og sørger for at det nedtegnes i journalen hvor du fikk vondt. Vi ser dessverre altfor mange skadelidte som ikke får den erstatning de har krav på som følge av at de venter for lenge med å oppsøke lege for å få dokumentert såkalte «akuttsymptomer». Dette må du gjøre selv om du tror legen ikke ikke har noe å bidra med. Årsaken til dette er at forsikringsselskapene anser deg for frisk/uskadet inntil du oppsøker lege. Dersom det går mer enn 72 timer før du oppsøker lege etter hendelsen vil forsikringsselskapene anføre at du ikke har ført bevis for at skaden oppsto som følge av hendelsen, og avslå å utbetale erstatning. Dette gjelder uavhengig av om din fastlege er tilgjengelig eller ikke. Ved problemer bør du ta deg tid til å oppsøke legevakten for å dokumentere plagene. Etter du har vært til lege innen 72 timer etter skaden, er det like viktig at du fortsetter å oppsøke lege med jevne mellomrom, selv om du tror legen ikke har noe å bidra med. Den første tiden anbefaler vi at du oppsøker lege minst èn gang hver tredje uke. Etter tre måneder etter ulykken vil det antagelig være tilstrekkelig å oppsøke lege èn gang hver annen måned.

2. Meld fra til forsikringsselskapene:
Mange har forsikringer både privat og gjennom arbeidsforhold. Du bør undersøke om du eller din arbeidsgiver betaler for forsikringer som kan komme til anvendelse.

Det er en meldefrist på ett år etter ulykken. Dersom denne fristen oversittes risikerer du å miste retten til erstatningsutbetalingen. Det er tilstrekkelig å sende en e-post til forsikringsselskapet der du beskriver ulykken samt hvilken skade du ble påført. Dokumentasjon kan du sende inne senere. Det er viktig at dette gjøres skriftlig, da du må kunne dokumentere meldingen i ettertid. Vi har sett flere eksempler på at skadelidte har ringt inn til forsikringsselskapet uten at det er notert ned. I disse tilfellene kan du ikke bevise at du har meldt fra i tide, og du mister retten til å motta forsikringsutbetaling.

Ved personskader gjelder en foreldelsesfrist på tre år. Dette gjelder selv om skaden er meldt innen meldefristen på ett år etter ulykken. Foreldelsesfristen løper fra det tidspunkt du hadde tilstrekkelige kunnskaper om skade, tap og den ansvarlige. Erstatningskrav må fremsettes innen treårsfristens utløp.

3. Dokumentasjon for tap:
Det er veldig viktig å ta vare på kvitteringer og annet som viser hvilke utgifter du er påført som følge av ulykken. Dersom dette ikke gjøres, vil du ikke få erstattet utgiftene du er påført.

4. Undersøk offentlige stønadsordninger:
I norsk rett har skadelidte en såkalt tapsbegrensningsplikt Dette innebærer at skadelidte har en plikt til å begrense sitt tap ved å benytte seg av offentlige ordninger gjennom NAV eller kommunen. Det er derfor viktig å undersøke med NAV eller kommunen om du kan få støtte til f. eks. transport, hjelp i hjemmet, ulike hjelpemidler i hverdagen med mer. Ved et erstatningsoppgjør vil selskapet legge til grunn at skadelidte har benyttet seg av alle offentlige hjelpeordninger som finnes uansett om skadelidte faktisk har gjort dette eller ikke. Det er kun tap utover det man kan få gjennom offentlige støtteordninger som kan kreves dekket av forsikringsselskapet.

5. Ta kontakt med advokat:
Vi vet at skadelidte som er representert ved advokat oppnår langt bedre erstatningsoppgjør enn de som velger å håndtere saken på egenhånd overfor forsikringsselskapene. Erstatningssaker som følge av personskader reiser en rekke kompliserte spørsmål, både innen medisin, juss og beregninger. Fagfeltet er i stadig utvikling, og det er helt umulig for en skadelidt å ha tilstrekkelig oversikt til å vurdere om tilbudet fra forsikringsselskapet er tilstrekkelig til å dekke tapet man faktisk er påført. Det er et omfattende fagfelt, og det kreves kontinuerlig oppfølging for å henge med i utviklingen. Det er derfor nødvendig å bli representert av advokat som har dette som sitt spesialfelt.

Uansett hvor hyggelig saksbehandleren er, vil vedkommende være farget av hvilket fagmiljø vedkommende arbeider i det daglige. Det er åpenbart at de ikke ser saken like godt fra skadelidtes ståsted, og stort sett aldri vil gi et tilbud som er godt reflektert fra begge parters ståsted.

post@vestoradvokat.no

Send en melding til oss