+47 22 42 11 00 post@vestoradvokat.no

Pasientskade

Dersom du har blitt utsatt for svikt eller infeksjon under behandling i helsevesenet, og dette har påført deg en skade, har du krav på erstatning. Erstatningen ytes fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) som er et statlig organ. Erstatning for pasientskaden skal i utgangspunktet dekke ditt økonomiske tap samt tap av livsutfoldelse.

Skaden må skyldes behandlingssvikt
Det må foreligge en skade som skyldes behandling, undersøkelse, diagnostisering eller oppfølging, forenklet sagt feilbehandling. I tillegg gis erstatning dersom man er påført skade som følge av infeksjon. Både offentlig og privat helsebehandling omfattes. I tilfeller der det oppstår en skade uten at det skyldes svikt i behandlingen, vil det normalt ikke være grunnlag for erstatning. Dersom skaden er spesielt stor eller uventet, kan det i unntakstilfeller ytes erstatning selv om det ikke har skjedd behandlingssvikt.​

En skade kan være både forbigående og varig. Dersom skaden skyldes grunnsykdommen/grunnlidelsen, foreligger ikke grunnlag for pasientskadeerstatning.

Utredning

Det er NPE som utreder saken. Det innhentes uttalelse fra behandlingsstedet, og deretter vurderes saken enten av en av NPEs rådgivende leger eller av en eksternt engasjert sakkyndig. Vår erfaring er at utredningen i mange tilfelle er mangelfull og at bruk av advokat på dette stadiet kan ha betydning for utfallet. NPE er dessverre ikke alltid så nøytrale som de hevder å være. Dersom man får medhold i at man har krav på erstatning vil man få dekket utgifter til advokatbistand under erstatningsutmålingen. Vår erfaring tilsier at du er helt avhengig av advokatbistand for å få den erstatningen du har krav på.

Økonomisk tap
Skaden må ha ført til et økonomisk tap. Erstatningen fra NPE skal kompensere inntektstap og ekstrautgifter pasientskaden medfører, samt tapt livsutfoldelse (menerstatning). I tilfeller der noen dør etter en pasientskade, kan det gis erstatning for tap av forsørger samt utgifter til gravferd.

Dersom feilbehandlingen ikke medfører et økonomisk tap, foreligger ikke grunnlag for erstatning. Les mer om utmåling av erstatningen nedenfor.

Klage
Dersom du er misfornøyd med vedtaket fra NPE kan du klage det inn for Pasientskadenemnda/Helseklage (Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten). Vedtak fra Helseklage kan bringes inn for domstolene. Når man bringer saken inn for domstolene vil egne omkostninger til advokat og medisinsk sakkyndig kunne dekkes av egen rettshjelpsforsikring. Dette har de fleste innbakt i sin innboforsikring. Det er imidlertid viktig at man har tegnet forsikring før man klager til NPE. Dersom man først tegner denne typen forsikring på et senere tidspunkt vil tvisten normalt ikke dekkes.

Foreldelse
Dersom du har vært utsatt for en pasient- eller legemiddelskade må du søke om pasientskadeerstatning senest tre år etter at du burde ha forstått at det er behandlingen eller mangel på behandling som har ført til skaden. Når fristen starter beror på skjønn. Dersom du er usikker bør du derfor sende klage så fort som mulig. Dersom NPE mener saken er foreldet vil de fatte vedtak om dette. Vedtaket kan deretter påklages dersom man er uenig i NPE sin vurdering.

 

Erstatningspostene:
Dersom du har vært utsatt for en pasientskade har du krav på erstatning for ditt økonomiske tap samt menerstatning som gis i forhold til skadens størrelse. I tillegg har man i sjeldne tilfeller karv på oppreisning.

Inntektstap

I mange tilfeller kan personskaden føre til at du blir helt eller delvis arbeidsufør. Er du arbeidstaker, vil sykepengene normalt dekke inntektstapet det første året, men det gjelder ikke for inntekter som overstiger seks ganger folketrygdens grunnbeløp (pr 1. mai 2017 kr 93 634) samt overtidsgodtgjørelse og bonuser. Går du over på arbeidsavklaringspenger vil du bare motta ca 2/3 av din lønn. Dette inntektstapet har du krav på å få erstattet. Erstatning for påført inntektstap er skattepliktig, men du har krav på å få erstatning for skattebyrden du påføres.

Dersom du blir varig arbeidsufør, må det beregnes hvor stort ditt varige inntektstap blir. Tapet utgjør differansen mellom det du ville tjent dersom du ikke hadde blitt skadet, og de samlede ytelsene du mottar med skaden. Dette kan være pensjon, eller en kombinasjon av pensjon og lønn dersom du er delvis arbeidsufør. Mange har pensjonsordninger som medfører løpende utbetalinger dersom man er minst 50 % arbeidsufør. Disse utbetalingene skal gå til fradrag i erstatningen. Du har også krav på erstatning for redusert alderspensjon som følge av at du opptjener færre pensjonsrettigheter hvis du blir helt eller delvis arbeidsufør.

Fordi plassering av erstatning for fremtidig tap i bank gir renteavkastning, foretas en såkalt neddiskontering av beløpet. Man legger da til grunn at du mottar renter fordi du har engangssummen du mottar i erstatning på banken. Hvert år tar du ut et beløp tilsvarende gjeldende års tap. Når det siste året med fremtidig tap tas ut av banken skal det ikke være penger igjen.

Man får også erstatning for såkalt «skatteulempe» for det fremtidige tapet. Fordi større beløp vil medføre formuesskatt, skal det beregnes et tillegg for den skatteulempe dette medfører. Normalt utgjør tillegget 20%.

Hjemmearbeidserstatning

Svært ofte vil en varig skade også medføre vanskeligheter med å utføre oppgaver i hjemmet, slik som rengjøring, klesvask, vindusvask, maling, tapetsering, snekkerarbeid, hagearbeid, snømåking med mer.

Forsikringsselskapet er ansvarlig for å gi erstatning for konsekvensene av redusert hjemmearbeidsevne. Det innebærer at man i prinsippet skal ha erstatning for nødvendige utgifter til å kjøpe de tjenestene man ikke lenger kan utføre på egen hånd. Rettspraksis viser en restriktiv linje ved utmåling av erstatning for denne erstatningsposten. Samtidig er det vår erfaring at mange advokater er for forsiktige og lite pågående når det gjelder å fremme krav om hjemmearbeidserstatning.

Behandlingsutgifter

Derom skaden medfører behov for behandling, har du krav på å erstatning for påførte og fremtidige behandlingsutgifter, inklusive reiseutgifter til behandling. Forsikringsselskapene er normalt gjerrige også med denne erstatningsposten. Det blir ofte argumentert med at det offentlige langt på vei dekker nødvendig helsehjelp og at det derfor bare er rom for å dekke utgifter til egenandeler.

Tilpasning av bolig

Ved større skader som fører til funksjonshemming, vil det ofte være behov for tilpasning av bolig, eller til og med bytte av bolig, slik at skadelidte skal være mest mulig selvhjulpen. Slike utgifter skal erstattes etter at det er gjort fradrag fra eventuelle tilskudd fra det offentlige.

Pleie- og omsorgserstatning – sosialmedisinske behov

Med sosialmedisinske behov menes tiltak som bidrar til økt selvstendighet, uavhengighet og trivsel i hverdagen. Disse tiltakene er ment brukt til å utnytte de ressurser man har igjen etter skaden. Gjennom slik bistand vil man kunne oppnå kontakt med andre, opprettholde sitt funksjonsnivå og øke trivselen. Erstatningen kan brukes til personlig assistanse eller kjøp av avlastningstjenester. Dette vil også inkludere tiltak som kan gi mulighet for et mer aktivt og fleksibilitet liv. Selv om det offentlige i en viss utstrekning gir bistand i form av hjemmehjelp og personlig assistent, vet vi at behovet for bistand er mye større enn det kommunene dekker. Differansen har skadelidte krav på å få dekket av ansvarlig forsikringsselskap.

Ved store skader kan behovet for bistand bli veldig stort, og derfor er det i slike saker vi gjerne ser de store erstatningsutbetalingene – ikke sjelden beløp på over kr 10 millioner.

Menerstatning

Dersom du er påført en varig skade som gir minst 15 % varig medisinsk invaliditet, har du krav på såkalt menerstatning. Mènerstatningen skal kompensere for tapt livsutfoldelse uten hensyn til om det foreligger økonomisk tap. Erstatningen utmåles på grunnlag av en tabell som er laget av trygdemyndighetene. Tap av synet på ett øye gir for eksempel 20-25 % medisinsk invaliditet hvis synet på det andre øyet er normalt. Totalt synstap medfører 100 % invaliditet. Størrelsen på menerstatningen vil også avhenge av alder – jo yngre du er, jo større blir erstatningen.

Oppreisningserstatning

Dersom den som er ansvarlig for en skade har opptrådt med vilje (forsettlig) eller grovt uaktsomt, har skadelidte krav på oppreisningserstatning. Denne erstatningen skal gi en kompensasjon for såkalt tort og svie.

Standarderstatning til barn under 16 år

Dersom barn under 16 år er blitt påført varig og betydelig skade har barnet rett på standarderstatning. Standarderstatningen er ment å dekke framtidig inntektstap og menerstatning.

Egne forsikringer

Mange har private forsikringsordninger der forsikringsutbetalingene kan være knyttet til størrelsen på den medisinske invaliditet, hvor høy ervervsuførhet man har samt hvor lenge en ervervsuførhet har vart.

post@vestoradvokat.no

Send en melding til oss