+47 22 42 11 00 post@vestoradvokat.no

Håndverkertvist

Vi bistår i saker der det er tvist mellom forbruker og håndverker om blant annet betaling, forskudd eller kvaliteten ved ytelsen.

Reklamasjons- og foreldelsesfrister:

Når man skal reklamere overfor håndverkere er det viktig å vite at man må forholde seg til to reklamasjonsfrister.

Den ene er den absolutte reklamasjonsfristen. Denne er i utgangspunktet på 2 år fra avsluttingen av oppdraget, men utvides til 5 år dersom resultatet av tjenesten eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, samt ved arbeid på fast eiendom.

Den andre er den relative reklamasjonsfristen. Den innebærer at man må reklamere «innen rimelig tid etter forbrukeren oppdaget eller burde oppdaget mangelen». Dette innebærer at man må reklamere så fort som mulig etter man oppdager mangelen. Dersom man venter for lenge taper man mulighet til å påberope mangelen. Dette gjelder også selv om det er lang tid til den absolutte reklamasjonsfristen utløper.

Når det gjelder reklamasjonsfristene er det verdt å merke seg at tjenesteyteren ikke kan gjøre gjeldende at det er reklamert for seint dersom tjenesteyteren har opptrådt grovt aktløst eller for øvrig i strid med redelighet og god tro.

Samtidig er det svært viktig å være klar over at de alminnelige foreldelsesfristene løper parallelt med reklamasjonsreglene. Ofte ser man at oppdragsgiver har overholdt reklamasjonsreglene, men at kravet likevel tapes fordi foreldelsesfristene er oversittet.

Håndverkeren kan ha krav på å utbedre mangelen:

Håndverkeren kan ha krav på å få mulighet til å utbedre mangelen. Forbrukeren kan nekte håndverkeren i utbedringsforsøk dersom forbrukeren har god grunn til å motsette seg utbedringsforsøket. I følge loven kan forbrukeren motsette seg utbedring dersom utbedringen ikke kan utføres: «uten vesentlig ulempe for forbrukeren, og forbrukeren heller ikke ellers har særlig grunn til å motsette seg arbeidet.» Det beror følgelig på skjønn hvorvidt denne retten må gis.

Da det er flere feller man kan gå i anbefaler vi at forbruker tar kontakt med advokat. Slike tvister dekkes ofte av de standard innboforsikringene som tilbys i dag. Vi undersøker dette kostnadsfritt før et oppdrag påbegynnes.

post@vestoradvokat.no

Send en melding til oss