+47 22421100 post@vestoradvokat.no

ADVOKATFIRMAET VESTOR

Spesialiserte advokater

+47 22 42 11 00

Man-fred: 09-20

Lørd 10-18

Et moderne og prisgunstig alternativ

 

Kompetanse

 Våre advokater er spesialisert innenfor en rekke fagområder. Når vi påtar oss et oppdrag så betyr det at vi har kompetanse til å håndtere oppdraget på beste måte.   

Kundeservice

Vi skal være et moderne advokatfirma som er tilgjengelige for våre kunder. Vi er tilgjengelige på telefon, chat og e-post alle hverdager 09:00 til kl. 20:00 og på lørdager kl. 10:00 til kl. 18.00 

Et prisgunstig alternativ

Pris betyr ikke nødvendigvis kvalitet – og motsatt. Vi tilbyr advokattjenester til konkurransedyktige betingelser. Våre timepriser ligger mellom kr. 1800 – 2500 + mva.

Medlemmer av advokatforeningen

Våre advokater er medlemmer i Advokatforeningen. Dette er med på å sikre at du som vår kunde får bistand fra advokater som blant annet er under fortløpende etterutdanning.

Et moderne advokatfirma

Det kan være avgjørende for en sak at man har tilgang på all offentlig tilgjengelig informasjon. Vi arbeider derfor med markedets mest avanserte databaser og datasystemer for informasjonsinnhenting.

Mer om oss

Vi leverer advokattjenester til foretak, offentlige myndigheter og privatpersoner.

Vi har spesialisert oss innen forretningsjuridiske fag, fast eiendom, forsikring- og erstatningsrett, samt sikring og inndrivelse av pengekrav.

Våre advokater har lang og bred erfaring fra advokatbransjen. Vårt fundament er faglig og etisk integritet. Samtidig skal vi være et moderne advokatfirma med fokus på service og tilgjengelighet.

Send en melding til oss:

5 + 5 =

KOMPETANSE:

FORSIKRING OG ERSTATNING

Forsikringsrett

Vi bistår privatpersoner ovenfor forsikringsselskap ved tingsskader og personskader. Dette kan eksempelvis være forsikringsoppgjøret etter brann, ulykke eller sykdom.

Personskade

Vi er spesialister på person-/ og pasientskadesaker og kan bistå dersom du er påført personskade på jobben eller i fritiden, uavhengig av hvordan skaden er oppstått. Vi bistår også ved personskader som følge av feilbehandling i helsevesenet eller som følge av medisiner. Les mer

Yrkesskade

Dersom du blir påført personskade i forbindelse med utøvelse av ditt yrke kan du ha krav på erstatning. Begrepet yrkesskade omfatter også godkjente yrkessykdommer og arbeidsrelaterte løsemiddelskader. Les mer

Trafikkskade

Dersom du er påført personskade i trafikken har du sannsynligvis krav på erstatning. I de fleste tilfeller dekkes også utgiftene til advokatbistand. Vi undersøker dette kostnadsfritt før vi begynner oppdraget. Les mer

Bistandsadvokat

Både de som har vært utsatt for en straffbar handling (fornærmede) og etterlatte som følge av straffbar handling, kan ha krav på bistandsadvokat.

Du har krav på bistandsadvokat betalt av staten ved følgende tilfeller:

  • du har vært utsatt for voldtekt eller seksuelle overgrep
  • du har vært utsatt for mishandling som har medført betydelig fysisk eller psykisk skade
  • du har vært utsatt for vold eller trusler som har medført betydelig fysisk eller psykisk skade
  • du har vært utsatt for vold i nære relasjoner
  • du har vært vitne til vold i nære relasjoner
  • du er etterlatt etter person som er død som følge av straffbar handling, eller man mistenker at årsaken kan være en straffbar handling.

Les mer

Legemiddelskade

Dersom du mener å ha fått en skade ved bruk av, eller gjennom utprøving av legemiddel, kan du søke om erstatning som følge av legemiddelskade. Les mer

FORRETNING

Avtale- og kontraktsrett

Vi bistår næringsdrivende og private ved inngåelse av kontrakter innenfor en rekke områder – nasjonalt og internasjonalt. Les mer

Selskapsrett

Vi bistår ved blant annet valg av selskapsform, selskapssstiftelsen, organisering av selskapsstruktur, gjennomføring av reorganiseringer, kapitalnedsettelse, kapitalforhøyelser, likvidering osv. Les mer

Styreansvar

Vi bistår i saker om styreansvar. Styreansvar innebærer et at styremedlemmer kan bli personlig erstatningsansvarlig overfor kreditorer, selskapet, aksjeeiere og andre tredjeparter dersom de opptrer forsettlig eller uaktsomt. Les mer

Inkasso og sikring av pengekrav

Vestor Kapital er vår inkassoavdeling som tilbyr fullspektrede inkassotjenester samt alle former for sikring og tvangsinndrivelse av pengekrav. Les mer

Gjeldsforhandling og konkurs

Våre advokater bistår kreditorer, debitor, selskapets ledelse og eiere hvis selskapets likviditet og egenkapital er anstrengt. Våre advokater bistår ved restrukturering av virksomhet, gjeldsforhandlinger, samt i forbindelse med konkurs. Les mer

FAST EIENDOM

 

Husleie

Vi yter bistand til privatpersoner og næringslivet ved utleie av boliger og næringsarealer. Vi kan blant annet bistå med utarbeidelse av leiekontrakt, overtakelsesforretningen, samt ved oppsigelse, heving, og utkastelse. Les mer

Fast eiendoms rettsforhold

 Vi yter advokattjenester tilknyttet avklaring av eierskap og rettigheter i fast eiendom. Les mer

Mangler ved fast eiendom

Vi bistår dersom du har kjøpt eller solgt bolig, fritidseiendom eller næringseiendom med mangler. Les mer

Entreprise og bustadoppføring

Bygge- og entrepriseretten omhandler rettsforholdet mellom byggherre og entreprenør ved utførelse av bygge- og anleggsoppdrag. Vi bistår ved utarbeidelse og kvalitetssikring av kontrakter, forhandlinger, avklaring av grensesnitt, krav om fristforlengelse og tilleggsvederlag, sluttoppgjør, tvisteløsning mv. Les mer

Håndverkertvist

Vi bistår i saker der det er tvist mellom forbruker og håndverker om blant annet betaling, forskudd eller kvaliteten ved ytelsen. Les mer

Eiendomsutvikling

Vi bistår byggherrer og tiltakshavere med blant annet prosesser tilknyttet reguleringsplaner og kommuneplaner, kalkulering og prosjektanalyser, grunnerverv, innhenting og vurdering av tilbud fra entreprenører og konsulenter, kontraktsforhandlinger, utbyggingsavtaler, vurdering og håndtering av entreprenørers krav om tilleggsvederlag og fristforlengelse, bistand ved sluttoppgjør, overtakelsesprosesser samt reklamasjoner. Les mer

Plan- og arealjuss

Vi bistår ved juridiske problemstillinger tilknyttet reguleringsplaner, utbyggingsavtaler, Markaloven, Naturmangfoldloven, Lov om kulturminner, Plan- og bygningsloven etc.

Delta på et av våre gratis seminarer

Vi arrangerer jevnlig frokostseminarer innenfor utvalgte fagområder. Det er gratis å delta. Meld deg på våre nyhetsbrev og motta invitasjon om kommende seminarer. Seminarene avholdes i våre konferansefasiliteter i Olaf Helsets vei 5 – Oslo. 

Meld deg på

Gi innspill til tema

 Forebygg konflikter – kvalitetssikre dine kontrakter før signatur

Ofte ser vi at det oppstår tvister som følge av at partene har skrevet uklare og gjerne tvetydige kontrakter. Den positive atmosfæren man opplevde under forhandlingene blir da fort snudd til posisjonering og tvister. Pengene man “sparte” på å kutte advokatbistanden under forhandlingene og utforming av kontrakten blir da gjerne en kostbar erfaring – både i form av kostnader til advokat som må bistå under tvistesaken, samt i form av at man mister en kunde eller samarbeidspartner. Det kan derfor være en billig forsikring å involvere advokat tidlig i prosessen.